ข่าวรับสมัครสอบ-โอนย้าย
 
       ประจำปีงบประมาณ 2558
       รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30 เม.ย.2557)   
 
       ประจำปีงบประมาณ 2557
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล (30 เม.ย.2557)   
       ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล (30 เม.ย.2557)   
       ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล (23 เม.ย.2557)   
       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(นักบริหารการศึกษา) จำนวน 1 ตำแหน่ง (23 เม.ย.2557)   
       ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล (2 ธ.ค.2556)   
       ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาล (2 ธ.ค.2556)   
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (29 ต.ค.2556)   
       ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา6 และ นักบริหารงานสวัสดิการ7 จำนวน 2 ตำแหน่ง (17 ต.ค.2556)   
       ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่าง(ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ 8) , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป7,หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง7 จำนวน 3 ตำแหน่ง(17 ต.ค.2556)   

       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (17 ต.ค.2556)   

       ประจำปีงบประมาณ 2556
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (4 ส.ค.2556)   
       ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (2 ส.ค.2556)   
       รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (13 ส.ค.2556)   
       รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (8 ก.ค.2556)   
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 8 ก.ค.2556   
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2 เม.ย.2556   
      รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตาแหน่งบริหารของเทศบาล 1 เม.ย.2556   
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง 1 มี.ค. 2556   
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 16 ม.ค. 2556   
      รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 7 ม.ค. 2556   
      รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   7 ม.ค. 2556   
      รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 21 ธ.ค. 2555   
      ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 3 ธ.ค. 2555   
      รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างฯ 8 ต.ค. 2555   
      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายบริหารที่ว่างลง 8 ต.ค. 2555   
      รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล 8 ต.ค. 2555