ข่าวประกวดราคา - จัดซื้อจัดจ้าง
      ประจำปีงบประมาณ 2559  
 
      เดือนมิถุนายน 2559
      สอบราคาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ(ครั้งที่2)3 มิ.ย. 59
      เดือนพฤษภาคม 2559
      ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองบ้านไผ่31 พ.ค. 59
      สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรซอยบริษัทอดัมส์31 พ.ค. 59
      สอบราคาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ13 พ.ค. 59
      โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยไทยประทาน2 พ.ค. 59
      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ธุรกิจและถนนสมาสบำรุง(ครั้งที่2)2 พ.ค. 59
 
      เดือนเษายน 2559
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 255921 เม.ย. 59
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่21 เม.ย. 59
      เดือนมีนาคม 2559
      .ประมูลจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ทม.บ้านไผ่ครั้ง(21มี.ค.58) 24 ก.พ. 58
       สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาฯ(3มี.ค.59) า 24 ก.พ. 58
      เดือนกุมภาพันธ์ 2559
      .สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยสมบัติพัฒนา 24 ก.พ. 58
       สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฏร์ธุรกิจและถนนสมาสบำรุง(ชุมชนตลาด 1,2,3) 18 ก.พ. 58
      เดือนมกราคม 2559
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายพหุภาษาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
      เดือนธันวาคม 2558
      ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ / ครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 16 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28ธ.ค.58
      สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบคลองชลประทาน 10 ธ.ค.58
      เดือนพฤศจิกายน 2558
      ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 30 พ.ย.58
      ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 / 2558 25 พ.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกบ้านเกิ้ง 13 พ.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต(ครั้งที่2) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 13 พ.ย.58
 
      เดือนกันยายน 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต 13 ต.ค.58
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 13 ต.ค.58
      ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7ต.ค.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 6ต.ค.58
      ประกาศสอบราคาชื้อ โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์์ 8ก.ย.58
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4ก.ย.58
      เดือนสิงหาคม 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยยิ่งยง-อุตรนคร (ชุมชนยิ่งยง) 28ส.ค.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย 21ส.ค.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสุขาภิบาล 2 (ด้านทิศตะวันตก-ซอยริมธาร) 21ส.ค.58
      ประมูลจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10ส.ค.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านพักข้าราชการบำนาญ (ชุมชนยิ่งยง) 10ส.ค.58
      เดือนกรกฎาคม 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยยิ่งยง-อตรนคร(ชุมชนยิ่งยง) 10ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ด้านทิศตะวันตก 22ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่และโรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ 4ก.ค.58
      ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้าพัฒนา (ชุมชนเจ้าเงาะ) 22ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิทซอย3 (ชุมชนกกแดง) 22ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกชุมชนพัฒนา1 13ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย1 ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย2 13ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 2ก.ค.58
      ประกาศสอบราคาโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 2ก.ค.58
      เดือนมิถุนายน 2558
      ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยสมประสงค์ซอย5 30มิ.ย.58
      ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างหอนาฬิกา 26มิ.ย.58
      ประกาศสอบราคาโครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง 16มิ.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีบุญเรือง 5มิ.ย.58
      ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างท่ระบายน้ำ คสล. ถนนแจ้งสนิท 5มิ.ย.58
      ประกาศสอบราคาโครงจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5มิ.ย.58
      เดือนเมษายน 2558
      ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา2558 24เม.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 24เม.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิต 24เม.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3 24เม.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2 24เม.ย.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 24เม.ย.58  
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ) 2เม.ย.58
      ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ8297ขอนแก่น 2 เม.ย.58  
      เดือนมีนาคม 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างปะผุรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7852ขอนแก่น 23 มี.ค.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างปะผุรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-8362ขอนแก่น 23 มี.ค.58  
      ประกาศเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่เสาไฟฟ้าแสงจันทร์และพื้นที่ฟุตบาททางเท้าเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาจำนวน 100 ป้าย ครั้งที่3 20 มี.ค.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างตีเส้นจราจรถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 12 มี.ค.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เชื่อมถนนบ้านเกิ้งซอย19เชื่อมถนนเอี่ยมไพบูลย 20 ก.พ.58
      เดือนกุมภาพันธ์ 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านเกิ้งซอย17 ซอยแยกที่1 20 ก.พ.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเจริญสุข3 20 ก.พ.58
      ประกาศเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่เสาไฟฟ้าแสงจันทร์ และพื้นที่ฟุตบาททางเท้า เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา จำนวน 100 ป้าย 19 ก.พ.58      
      ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสานงานบริหารที่ว่าง 10 ก.พ.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเสรีมอเตอร์ 10 ก.พ.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-472 10 ก.พ.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสรางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยภู่กันทอง 10 ก.พ.58  
      ประกาศเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่เสาไฟฟ้าแสงจันทร์ และพื้นที่ฟุตบาททางเท้า เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา จำนวน 100 ป้าย 2 ก.พ.58  
      เดือนมกราคม 2558
      ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ให้บริการอินเตอร์เน็ตWi-Fiพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 จุด 12 ม.ค.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมโรงเรียนเทศบาล2 8 ม.ค.58  
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยแก้วทรานี ช่วงที่2 8 ม.ค.58  
      เดือนธันวาคม 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบ่อเกรอะตลาดสดเทศบาล3 25 ธ.ค.57  
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 2 แห่ง 25 ธ.ค.57  
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10) 17 ธ.ค.57  
      ประกาศสอบราคาซื้อเต้นท์ จำนวน 30 หลัง 15 ธ.ค.57  
      เดือนพฤศจิกายน 2557
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 17พ.ย.57  
      เดือนตุลาคม 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2557 14 ต.ค.57  
      ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถพยาบาลฉุกเฉิน 14 ต.ค.57  
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3 13 ต.ค.57  
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2 13 ต.ค.57  
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 13 ต.ค.57  
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต 13 ต.ค.57  
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษา 10 ต.ค.57  
      ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 8 ต.ค.57  
      ประจำปีงบประมาณ 2557  
      ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 18 ก.ย.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยโนนเปือย (ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์) 14 ส.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 5 14 ส.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนยุทธพลบำรุง 14 ส.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูรณ์ ซอย3(ด้านทิศตะวันออก) 14 ส.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยหลัง ขก5 (ชุมชนคุ้มจัดสรร) 28 ก.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) 28 ก.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยปฏิพงษ์ 28 ก.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารชนิดติดผนังมีประตูเปิด-ปิด ตามช่องเก็บเอกสารต่างๆ 28 ก.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบ่อเกรอะตลาดสดเทศบาล3 ครั้งที่ 2 28 ก.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบ่อเกรอะตลาดสดเทศบาล3 6 มิ.ย.57
      ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่และโรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิตฯ 30 พ.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสมประสงค์ซอย1(ชุมชนสมประสงค์) 19 พ.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกซอยประปา2ข้างไทยประดิษฐ์ตัดเย็บ 19 พ.ค.57
      ประกาศขยายระยะเวลาการขายเอกสารสอบราคาซื้อและเลื่อนระยะเวลาการยื่นซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557 30 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ 30 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 30 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2 30 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3 30 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 25 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 24 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนนเด็กเล็ก1 22 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2 22 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3 22 เม.ย.57
      ประกาศสอบราคาซื้อสอบหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 21 เม.ย.57
      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 28 มี.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย10 25 มี.ค.57
      ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคสลถนนประเสริฐแก้วอุทิศ-ซอยสุขสำราญ 25 มี.ค.57
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาและไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล1 25 มี.ค.57
      ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 3 มี.ค.57
      ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 3 มี.ค.57
      ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา ในการเสนอราคา โครงการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 26 ก.พ.57
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย1 ด้วยระบบอิเ็้ล็กทรอนิกส์ 26 ก.พ.57
      สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคม 12 ก.พ.57
      ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 31 ม.ค.57
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง) 14 ม.ค.57
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ) 12 ธ.ค.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ติดตั้งผ้าม่านหอประชุมเอนกประสงค์ี้) 12 ธ.ค.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้) 12 ธ.ค.56
      สอบราคาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-ชนบท) 11 ธ.ค.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต 25 พ.ย.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ประชุมพร้อมเครื่องควบคุมเพาเวอร์จ่ายไฟ พร้อมติดตั้ง) 18 พ.ย.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง) 18 พ.ย.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) 18 พ.ย.56
      สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 15 พ.ย.56
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 13 พ.ย.56
      สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารตลาด4 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข 8 พ.ย.56
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1(ศ.3) 18 ต.ค.56
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1(ศ.2) 18 ต.ค.56
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1(ศ.1) 18 ต.ค.56
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ(ท.2) 18 ต.ค.56
      สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไำผ(ท.1)่์ 18 ต.ค.56
      ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 ต.ค.56