สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๙๐๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
โทร ๐๔๓-๒๗๒๖๖๑ , ๐๔๓-๒๗๒๖๔๒ ,๐๔๓-๒๗๒๗๖๒,๐๔๓-๓๒๙๒๒๕ แฟกซ์ ๐๔๓-๒๗๒๗๖๒ อีเมลล์ banphaimuni@banphaicity.go.th