ระบบข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 
  - นโยบายสำนักงานสีเขียว
   
  - ทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน    
  - มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ใหม    
  - องค์ประกอบเกณฑ์สำนักงานสีเขียว    
  - แบบฟอร์มเสียง    
       
       
       
       
       
       

 

 

จัดทำโดย นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๙๐๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
โทร ๐๔๓-๒๗๒๖๖๑ , ๐๔๓-๒๗๒๖๔๒ ,๐๔๓-๒๗๒๗๖๒,๐๔๓-๓๒๙๒๒๕ แฟกซ์ ๐๔๓-๒๗๒๗๖๒ อีเมลล์ banphaimuni@banphaicity.go.th
banphaimuni@hotmail.com